Gordo’s Stovetop Mac & Cheese

SERVES: 4-6

  • 6 oz uncooked elbow macaroni
  • ½ teaspoon salt
  • 1 pkg Gordo’s Cheese Dip Plain

Cook macaroni according to package directions. Drain.
Heat Gordo’s Cheese Dip by directions on package.

Combine cooked macaroni and Gordo’s Cheese Dip and enjoy!

Back to All Recipes